Putevima grčke, helenističke i rimske kulture

27. januara 2012.

PRVI ČAS
Objašnjenje: Dragi učenici, bavićemo se istraživanjima koja prate puteve razvoja grčke, helenističke i rimske kulture. Zašto? Zato što oni predstavljaju jedan od temelja evropske civilizacije.

Kako ćemo istraživati? Podelićete se u pet grupa. Svaka grupa će dobiti odgovarajući zadatak. I nastavnik će dobiti zadatak koji treba da realizuje za vreme časa. Tokom istraživanja koristićemo se internetom.
1 grupa_ MUZE – SAPFO – MECENA
2 grupa_ HOMER – VERGILIJE – SOKRAT
3 grupa_ DEMOSTEN – CICERON – HIPATIJA
4 grupa_ASKLEPIJE-ESKULAP – HIPOKTAR – GALEN
5 grupa_ TALES IZ MILETA – ARHIMED – HERON
Vreme potrebno za istraživanje: 25-30 minuta
Šta sa prikupljenim materijalom? Odaberite, klasifikujte i fajlove sačuvajte u folderu Tum Peccet_redni broj grupe
Zadaci za naredni čas: Prikazaćete u vašim prezentacijama: obdarenost, posvećenost, učenost, novi pogled na svet; Kako ćete prikazati? performans, panel-diskusija, usmeni prikaz uz ilustritivni materijal, prezentacija u Power Point-u (IZBOR JE VAŠ).
Pokazaćete šta ste saznali:
1 – o devet grčkih muza – šta je to dar bogova, o pesnikinji Sapfo “desetoj muzi” i prijatelju Oktavijana Avgusta, savetniku i darodavcu, Meceni – Iznesite svoj stav prema DAROVITOSTI
2 – kakva je vezu između Homerove Ilijade i Vergilijeve Eneide; kakav je značaj Sokratovih pedagoških principa – Da li je ono što ste saznali POUČNO?
3 – kako su tokovi istorije uticali na život zajednice i pojedinca; u čemu se satoji je njihova veličina – Dokažite postojanje/nepostojanje UZROČNO-POSLEDIČNIH VEZA
4 – o božanskom i ovozemaljskom, o posvećenosti i humanosti – i danas lekari pri stupanju na posao polažu Hipokratovu zakletvu – Vaš doživljaj POSVEĆENOSTI POSLU kojim ćete se bavite
5 – šta znači biti inovativan i ispred svog vremena – da li su savremenici u dovoljnoj meri razumeli pronalazače i njihove izume – Kako vi doživljavate INOVATORE i njihova otkrića
Nastavnik će istražiti i prikazati: mitologija – antropomorfni politeizam: Partenon – Laokon i njegovi sinovi – Koloseum; Herodot – Aleksandrijska biblioteka – Zakoni dvanaest tablica
Nastavnik će pokazati: šta je to što je jedinstveno, monumentalno i neponovljivo u stvaralaštu, zašto je važno znati i kako znanje očuvati (prezentacija nastavnika) – hipotetički: moguće je/ nije nemogiće
Istraživali su – Pratite linkove:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Grčka_književnost
http://www.australis.bloger.hr/post/grcka-relgija/497450.aspx
http://sr.wikipedia.org/sr/Музе
http://hr.wikipedia.org/wiki/Muza
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Сапфа

http://knjizevnicki.blogspot.com/2010/12/sapfa-himna-afroditi.html
http://www.labris.org.rs/martini-osvrti/sapfo-oko-620-560-pne.html
http://www.philosophymr.com/main/filozofi/sokrat.htm
http://sr.wikipedia.org/sr/Сократ
http://izrekeiposlovice.com/2011/02/sokrat-izreke-i-zanimljivosti
http://sr.wikipedia.org/sr/Архимед
http://www.svetnauke.org/arhimed-poluga-i-zemlja
http://www.biografije.org/arhimed.htm
http://sr.wikipedia.org/sr/Талес_из_Милета
http://www.viser.edu.rs/im/htm/Radionica/Matematicari/Tales.htm
http://sh.wikipedia.org/wiki/Arhimed
http://www.viser.edu.rs/im/htm/Radionica/Matematicari/Arhimed.htm
http://sr.wikipedia.org/sr/Херон
http://sr.wikipedia.org/sr/Парна_машина
http://sh.wikipedia.org/wiki/Heron
http://sh.wikipedia.org/wiki/Demosten
http://sh.wikipedia.org/wiki/Ciceron
http://aforizmi.blog.rs/blog/aforizmi/ciceron
http://sh.wikipedia.org/wiki/Hipatija
http://www.vopus.org/sr/gnoza/velike-licnosti/hipatija-hypatia-iz-aleksandrije.html
http://zlatnazora.hotforumpro.com/t334-hipatija-platon-u-telu-afrodite
http://sr.wikipedia.org/sr/Гај_Килније_Мецена
http://sr.wikipedia.org/sr/Разговор:Гај_Килније_Мецена

http://sh.wikipedia.org/wiki/Homer
http://sh.wikipedia.org/wiki/Vergilije
http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/TreciTrg/I_2/105/download_ser_lat
http://sr.wikipedia.org/sr/Асклепије

http://hr.wikipedia.org/wiki/Galen
http://hr.wikipedia.org/wiki/Hipokrat
http://sr.wikipedia.org/sr/Хипократова_заклетва
http://medicor.wordpress.com/hipokratova-zakletva
http://sr.wikipedia.org/wiki/Грчка_митологија
http://sh.wikipedia.org/wiki/Herodot
http://sr.wikipedia.org/sr/Александријска_библиотека
http://sh.wikipedia.org/wiki/Aleksandrijska_biblioteka
http://www.history-magazine.com/libraries.html
http://sr.wikipedia.org/sr/Партенон
http://sh.wikipedia.org/wiki/Koloseum
http://www.znanje.org/i/i25/05iv09/05iv090607/2.htm

DRUGI ČAS
Prezentovali su istraživano:
Prva grupa
1 grupa_ MUZE – SAPFO – MECENA
Druga grupa
2 grupa_ HOMER – VERGILIJE – SOKRAT
Treća grupa
3 grupa_ DEMOSTEN – CICERON – HIPATIJA
Četvrta grupa
4 grupa_ASKLEPIJE-ESKULAP – HIPOKTAR – GALEN
Peta grupa
5 grupa_ TALES IZ MILETA – ARHIMED – HERON
Nastavnik
*MITOLOGIJA – ANTROPOMORFNI POLITEIZAM
*PARTENON – LAOKON I NJEGOVI SINOVI – KOLOSEUM
*HERODOT – ALEKSANDRIJSKA BIBLIOTEKA – ZAKONI DVANAEST TABLICA

Šta su istraživali?

Šta je to što su saznali?
1 – O DEVET GRČKIH MUZA – ŠTA JE TO DAR BOGOVA, O PESNIKINJI SAPFO – DESETA MUZA I O PRIJATELJU OKTAVIJANA AVGUSTA, SAVETNIKU I DARODAVCU, MECENI
Devet grčkih muza – devet zaštinica nauka i umetnosti – Tum Peccet – dozvoljeno je gešiti; Grčka pesnikinji Sapfo – deseta grčka muza, lirski obdarena, osobena, neobična, jedinstvena; Savetnik, darodavacu Meceni – umetnik i praktičar koji nije uludo trošio svoje bogatstvo; Saznali su kako mogu pokazati i prikazati snagu i moć stvaralaštva, maštovitost, kreativnost. Saznali su kako mogu da pokažu svoju individualnost.
Rekli su: Darovitost je krhka, i ako je ne prepoznaš izgubiće na značaju.
2 – KAKVA JE VEZA IZMEĐU HOMEROVE ILIJADE I VERGILIJEVE ENEIDE; OD KAKVOG SU ZNAČAJA SOKRATOVI PEDAGOŠKI PRINCIPI
Zašto se dva velika epa naslanjaju jedan na drugi – priča o propasti Troje i nastanku grada Rima? Zašto postoji veza između epskog pesništva i onaga kako je Sokrat poučavao mlade? – poučavanje mladih – vaspitna uloga. Sokrat je sa mladima vodio razgovore o različitim temama na atinskom trgu, javno, i usmeravao ih da sami dođu do zaključka.
Saznali su o nasleđu antičkih vremena koje je sačuvano “da se pamti, da se ne zaboravi”, ali i o mogućnosti da to bude štivo koje će poučiti i o kojem će sami, razmišljajući, doneti svoj sud.
Rekli su: Pouka je poruka, dobroti se moramo učiti snagom znanja.
3 – KAKO SU TOKOVI ISTORIJE UTICALI NA ŽIVOT ZAJEDNICE I POJEDINCA
Demosten, Ciceron, Hipatija i njihovi životni putevi; Moć oratorstva-govorništva nije samo odraz veštog političara već i filozofski stav prema životu, sposobnost da se čovek lepo izražava, da u književnoj formi iznese svoj sud i svoje viđenje događaja ili trenutnih dešavanja; Zašto je paganka Hipatija za dobrobit nauke i znanja platila životom? Ko je Hipatija? Ona je obrazovana, svestrana, žena filotof, slobodnog duha, vanvremenska.
Saznali su zašto su uvek aktuelna pitanja ljudskih prava i uvažavanja različitosti, kao i tolerancije kao fikcije i kao moguće realnosti (koliko smo tolerantni).
Rekli su: Trenutak u kojem se nešto događa postoji uzajamnost, ali ona ne opravdava postupke ljudi.
4 – O BOŽANSKOM I OVOZEMALJSKOM, O POSVEĆENOSTI I HUMANOSTI
Atributi koje nose Asklepije i Eskulap su istovetni. Oni su bogovi lekarsta. Razlikuju se samo po imenu i odakle potiču, tj. iz čije mitologije potiču. Prvi je bog lekarstva kod antičkih Grka, a drugi kod antičkih Rimljana. Mnogo više od ljudke mašte, proizašle iz realnog života, humanost na delu pokazali su Hipokrat i Galen. Uostalom, i danas se polaže Hipokratova zakletva.
Saznali su zašto su ljudi oduvek veliku pažnju poklanjali svom zdravlju. saznali su koliko je bitno biti human, jer razumevnjem drugih i njihovih zdravstvenih problema čovek shvata da i njemu može pomoć da zatreba.
Saznali su da treba biti plemenit, ali da život treba još jedan neizostavni detalj. Taj neizostavni detalj je naplaćivanje usluga za pruženu pomoć.
Rekli su: Ni jedan posao se ne sme raditi prisilno. Poziv kojim se bavimo jeste stvar našeg ličnog izbora.
5 – ŠTA ZNAČI BITI INOVATIVAN I ISPRED SVOG VREMENA
Tales je rekao da život dolazi iz vode i da se sve u vodu vraća – važnost vode za čovekov život – najbolji primer: u Bibliji se voda pominje 442 puta. Arhimed je tražio tačku oslonca kako bi pokrenuo Zemlju – “zakon poluge”. Heron je napravio prvu parnu mašinu – bio je ispred svog vremena. Skeptici ga nisu razumeli. Zavidnici su ga ignorisali. Šta uopšte znači biti ispred svog vremena? Da li trebamo da odustanemo ako nas ne razumeju? Uvek postoji onaj ko će razumeti.
Saznali su koliko je mnogo pre našeg vremena živeo i radio veliki broj naučnika koji su prethodili savremenim otkrićima. Tačno je da njihova otkrića danas nisu aktuelna, ali je tačno da “sve ima svoj početak” i da ga nikada ne treba zanemariti.
Rekli su: Nauku ne smemo zloupotrebiti. Ona mora uvek da bude u službi napretka i dobrobiti čovečanstva.
6 – ŠTA JE TO ŠTO JE O JEDINSTVENO, MONUMENTALNO I NEPONOVLJIVO U STVARALAŠTU, ZAŠTO JE VAŽNO ZNATI I KAKO ZNANJE OČUVATI (PREZENTACIJA NASTAVNIKA)
Kada su Grci počeli da stvaraju dela koja će ih proslaviti oni su u taj segment života utkali, možda, najlepšu mitologiju sveta – antropomorfni politeizam, verovanje da ljudi imaju ljusko obličje. U toj mitologiji posebno mesto zauzimaju muze koje su kćeri Zevsa i Mnemozine – kćeri boga neba i zemlje, munje i groma i boginje pamćenja, zapamćivanja. Sve je pretočeno u izmišljenu priču, a skup tih priča je mitologija. A gde one obitavaju? U muzeju, u hramu znanja. Takav hram je bila Aleksandrijska biblioteka koja je u doba svog postojanja sakupila sva znanja ondašnjeg sveta. Znaju i sakupljanju podataka bio je naklonjen Herodot iz Halikarnasa sa kojim je počela da se razvija istorijska nauka.
Naravno svet ne bi postojao, a da se na izvestan način ne uređuju odsnosi imeđu ljudima u društvenoj zajednici. Zato postoje zakoni. Takvi su i Zakoni 12. tablica koji predstavljaju početak uređenog sveta i početak najrazvijenijeg pravnog sistema vlasti antičkih vremena.
Monumentalna snaga ljudkoga dela najbolje se ogleda u građevinarstvu i vajarstvu – dodirom umetničke ruke kamen priča za sebe, priča o Atininom Partenonu, Jupiterovom Panteronu i snazi koju je posedovao taj daleki svet. Taj daleki svet umeo je da kroz kamen iskaže svoja osećanja. Najbolji primer iskazivanja najdubljih osećanja svakako je vajarsko delo Laokon i njegovi sinovi iz vremena najsuptilnije umetnosti antičkog sveta, helenizma.
Saznali su zašto je antička kulktura osobena, jedinstvena, monumentalna, neponovljiva.
Rekli su: To su koreni našeg postojanja.

TREĆI ČAS
Kviz-takmičenje


%d bloggers like this: